Program operacyjny:

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projektodawcy:

Lider projektu
Centrum Rozwoju Kariery
Ul. Langiewicza 60, 43-300 Bielsko-Biała

Partner projektu
Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy 160 osób biernych zawodowo z tzw. kategorii NEET w wieku 18-29 lat z Małopolski Zachodniej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez dopasowane do ich potrzeb instrumenty i formy aktywizacji edukacyjno-zawodowej do dnia 28.02.2018 r.

Czas trwania projektu:

Projekt realizowany będzie w okresie od 1.07.2016 r. do 28.02.2018 r.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Możesz przystąpić do projektu, jeżeli spełniasz poniższe warunki:

 • Jesteś osobą w wieku 18-29 lat
 • Mieszkasz na terenie Małopolski Zachodniej, tzn. w powiatach wadowickim, oświęcimskim, chrzanowskim lub olkuskim
 • Nie pracujesz, nie uczysz się stacjonarnie i nie szkolisz, tzn. jesteś osobą bierną zawodowo i należysz do kategorii NEET, a chcesz to zmienić!

Co oznaczają te terminy:

 • kategoria NEET (ang. Not in Education, Employment or Training) – za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:
  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo)
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym). Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy). W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie czy kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować, czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni
 • os. bierne zawodowo: osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo.

Jak będzie wyglądała nasza współpraca?

Będzie ona dostosowana do Twoich potrzeb, barier, a także do naszych możliwości. Po przejściu procedury rekrutacyjnej zostanie Ci przydzielony ekspert ds. rozwoju kariery, z którym będziesz współpracował przez cały okres uczestnictwa w projekcie. Następnie:

 • Na pierwszym spotkaniu wspólnie przeprowadzicie diagnozę zawodową – aby efektywnie Ci pomóc, musimy wiedzieć, jakie są Twoje mocne i słabe strony, jakie masz doświadczenia zawodowe, ukończone szkoły, przebyte kursy, jakiej pracy chcesz szukać itd.
 • Osoby, które zgłoszą chęć podjęcia działalności gospodarczej zostaną ocenione również pod kątem predyspozycji do prowadzenia własnej firmy, a następnie skierowane zostaną do współpracy z Partnerem projektu.
 • Na drugim spotkaniu wspólnie przygotujecie IPD – Indywidualny Plan Działania, który wytyczy zakres i sposób Waszej wspólnej pracy. Na podstawie tego dokumentu określicie także, na jakie działania zostaniesz skierowany (szkolenia, kursy zawodowe, coaching kariery, rozpoczęcie działalności gospodarczej).
  Przez okres maksymalnie 9 miesięcy będziesz współpracował z ekspertem ds. rozwoju kariery, uczestniczył w szkoleniach, kursach, egzaminach i aktywnie poszukiwał pracy
 • Przez cały okres udziału w projekcie będziemy Ci przedstawiać pozyskane z lokalnego rynku oferty pracy, dostosowane do Twoich potrzeb i predyspozycji

Pamiętaj również, że w zamian oczekujemy od Ciebie zaangażowania w realizację postawionych w IPD celów, aktywności i odpowiedzialności za swoją sytuację zawodową. To od Ciebie głównie zależy, czy udział w projekcie zakończy się zdobyciem wymarzonej pracy i zawodu!

Dlaczego warto?

Ponieważ kariera i rozwój zawodowy to jedne z najważniejszych obszarów Twojego życia. Dlatego warto być aktywnym i przy naszym wsparciu zdobyć wymarzony zawód i pracę, która przyniesie Ci wiele radości i spełnienia. A z naszą pomocą:

 • Poznasz swoje mocne i słabe strony
 • Pokonasz bariery, które utrudniają Ci rozwój zawodowy
 • Zaplanujesz swoją karierę
 • Nauczysz się samodzielnie poszukiwać pracy
 • Zdobędziesz nowy zawód
 • Znajdziesz wymarzoną pracę lub założysz swoją firmę

A dlaczego miałbyś wybrać akurat nas?

Bo jesteśmy ekspertami w obszarach, którymi się zajmujemy:

 • Centrum Rozwoju Kariery – to firma świadczące usługi z zakresu aktywizacji edukacyjno-zawodowej osób pozostających bez pracy, usługi rekrutacyjne, doradcze i szkoleniowe dla organizacji oraz usługi doradcze z zakresu planowania i rozwoju kariery dla klientów indywidualnych. Nasi pracownicy to eksperci w swoich obszarach pracy, którzy doprowadzili do zatrudnienia setki osób. Więcej na stronie: www.centrumkariery.biz.pl
 • Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości – to uczelnia wyższa prowadząca działalność edukacyjno-badawczą w obszarze szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Specjalizuje się w realizacji studiów na różnych poziomach, kursów zawodowych w obszarach i dziedzinach dostosowanych do potrzeb lokalnych rynków pracy. Więcej na stronie: www.gwsp.eu